Hyrje

Përgjegjës i Departamentit
E-mail: endri.xhina@fshn.edu.al

Misioni  i Departamentit të Informatikës është të zgjerojë dhe të diversifikojëprofesionistë të specializuar në informatikë dhe teknologji informacioni dhe tëçojë përpara njohuritë në sisteme dhe shkencat kompjuterike duke siguruar mësimdhënie me cilësi të lartë si dhe të drejtojë kërkime shkencore që adresojnë sfida në  fusha aktuale informatike dhe probleme sociale.

Objektivat e Departamentit të Informatikës

Në bazë të objektivave të përgjithshme të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të cilat janë mbështetur në politikat e ndjekura gjatë zhvillimit të arsimit në vendin tonë, Departameti i Informatikës ka përcaktuar si objektiva edukimi dhe kërkimi:

 • Promovimin e   kërkimit dhe studimeve të avancuara në fusha të ndryshme teorike dhe aplikative në informatikë si dhe fushave multidisiplinare të lidhura me të.
 • Promovimin e filozofisë të të mësuarit të studentëve që  përgatiten për profesione specifike në informatikë.
 • Të sigurojë një ambient kërkimi stimulus për individët të cilët të jenë drejtues  në industri dhe akademi në aplikime të informatikës dhe zhvillimin e teknologjive të reja për të mirën e shoqërisë.
 • Përmirësim i vazhdueshëm të strukturës së shkollës pasuniversitare ku të mundësohet studimi i thelluar në fusha me interes praktik e teorik. 

 • Organizimi i stafit akademik në  grupe  studimi dhe  kërkimi shkencor në fusha të përafërta duke  rritur mundësinë e kualifikimit të specializuar të stafit si dhe bashkëpunimit  mes tyre për të realizuar projekte kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare.

 • Krijimi i lidhjeve të qëndrueshme me departamente të ngjashme të shteteve të tjera me qëllim nxitjen e bashkëpunimit në drejtim mësimor e kërkimor.

 • Studentët  e diplomuar në programet e studimit të departamentit të informatikës të jenë të aftë të demostrojnë kopetenca teknike në shkencat kompjuterike në dizenjimin dhe analizimin e situatave reale.
 • Të sigurojë në shumicën e lëndëve projekti grupi  dhe projekte individuale që simulojnë situata që do të hasin studentët në ambientet e punës në të ardhmen.
 • Të zhvillojë shtyllat e sjelljes profesionale duke përfshirë njohuri mbi çështjet e etikës, aftësi të mira komunikimi si dhe ndjekjen  dhe trasmetimin e ideve në mënyrë efektive.
 •  Përditësimi i programeve mësimore dhe fushave të kërkimit duke i vendosur në të njëjtën linjë me  sfidat e përcaktuara nga Bashkimi Europian në lidhje me shoqërinë e informacionit.
 • Përgatitja e trainimi i  mësuesave të informatikës në arsimin parauniversitar dhe  aftësimi i tyre për t'ju përgjigjur sfidave të zhvillimit të teknologjisë së informacionit.
 • Të nxisë të mësuarit gjatë gjithë jetës duke inkurajuar punën individuale përtej njohurive që zhvillohen në auditoret e shkollës
 • Përsosja e pandërprerë e programeve mësimore për integrimin e vazhdueshëm të njohurive bashkëkohore të Informatikës.


Programi mesimor ne Departamentin e Informatikes ofron nivelet e studimit: 
 • Bachelor 
 • Master Profesional 
 • Master i Shkencave
 • Doktorature

Bachelor

   INFORMATIKE
Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese klikoTEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe  krediteve  perkatese kliko


  Master i Shkencave

 INFORMATIKE
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

  TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

Mesuesi në Informatike për arsimin e mesëm e të lartë
Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

Master Profesional 

  INFORMATIKE BIZNESI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

  TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko