Evente


Aligning scientific research in ICT with the Albanian digital agenda

posted May 25, 2018, 2:46 AM by Jurgen Muho


Në datë 24 Maj 2018, në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Departamenti i Informatikës, nën drejtimin e Përgjegjësit të Departamentit, Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina, organizoi një tryezë të rrumbullakët me temë “Aligning scientific research in ICT with the Albanian digital agenda”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga personeli akademik i departamentit të informatikës të angazhuar në grupin kërkimor shkencor “e-government” dhe përfaqësues nga institucionet publike shqiptare dhe organizmave ndërkombëtarë, që kanë një rol kyç në procesin e dixhitalizimit të qeverisjes.

Qëllimi i kësaj tryeze të rrumbullakët ishte shkëmbimi i ideve dhe opinioneve në funksion të përafrimit të kontributeve që ofrohen nga personeli akademik përmes kërkimit shkencor në fusha sensitive si: Informimi publik dhe mbrojtja e të dhënave dhe ndikimi i tyre në ambientin TIK në Shqipëri; Dixhitalizimi në financat publike, edukim, shëndetësi dhe fusha të tjera sensitive; Identifikimi i sfidave, analizimi i potencialit TIK dhe teknologjive të reja në fushën e TIK në funksion të përmirësimit të procesit të e-qeverisjes; Dizenjimi dhe implementimi i shërbimeve informatike etj.

Pjesëmarrësit në aktivitet u njohën nga afër me punën kërkimore shkencore dhe ekspertizat e ofruara nga personeli akademik i departamentit të informatikës në procesin e e-qeverisjes, duke u fokusuar kryesisht në kontribute konkrete në procesin e dixhitalizimit të njësive të qeverisjes lokale dhe atë të financave publike. Pjesë e rëndësishme e diskutimeve ishte edhe trajtimi i çështjeve që lidhen me informimin e publikut dhe mbrojtjen e të dhënave, dhe rëndësinë e përmirësimit të infrastrukturës aktuale TIK për t’iu përshtatur standardeve që rrjedhin nga Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

Nisur edhe nga interesi i shfaqur nga pjesëmarrësit në këtë aktivitet, departamenti i informatikës do të vijojë me organizimin e aktiviteteve të ngjashme apo edhe të përmasave më të mëdha me një pjesëmarrje më gjithëpërfshirëse, me qëllim nisjen e një procesi bashkëpunimi konkret, i cili do t’i shërbejë jo vetëm procesit të dixhitalizimit, por edhe rritjes së kapaciteteve kërkimore shkencore në vend.

Infocom Security Albania

posted Nov 9, 2017, 3:55 AM by Jurgen Muho

Infocom Security Albania – Eventi më i dëgjuar në fushën e Sigurisë Kibernetike, organizuar nga Protik dhe Bizz, në 8 Nëntor 2017

Hackathon - Capture the Flag | 3rd Infocom Security Albania

Hackathon shërben si një vend për shprehjen e kreativitet nëpërmjet teknologjisë. Individë me background teknik mblidhen së bashku, duke propozuar zgjidhje teknike rreth një problemi apo ideje. Në këtë event morën pjesë grupe të përzgjedhur studentesh nga institucione të ndryshme arsimore, ku dy prej tyre ishin nga Departamenti i Informatikës i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, UT. Nga data 1 nëntor, grupet u përfshinë në një trajnim specifik për Hackathonin, nga specialist Rio Sherri, student i Departamentit të Informatikës të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në ambjentet e Protik. Në datë 8 Nëntor, grupet u vendosen përballë njeri-tjetrit në përpjekje për të gjetur buge dhe për të crak-uar sisteme. Ekipi, i cili arriti të hakonte më shumë sisteme, në kohën më të shkurtër, ishte një prej ekipeve të Departamentit, me studentë të vitit të tretë, TIK: Olsi Seferi, Naum Zoto, Ledja Memlika, Redi Zogolli   


Prezantimi i Temave të Diplomave Master i Shkencave

posted Oct 11, 2017, 12:54 AM by Jurgen Muho   [ updated Oct 11, 2017, 1:01 AM ]

Prezantimi i Temave të Diplomave Master i Shkencave: 
Diplomat në prezantim
Diplomat në pritje për të  prezantuar 
Diplomat e prezantuara


diplomat


Sistemit elektronik të kontrollit të punëve të laboratorit në lëndët e programimit

posted May 23, 2017, 9:17 AM by Jurgen Muho


Janar 2017

Nis funksionimi i sistemit elektronik të kontrollit të punëve të laboratorit në lëndët e programimit në departamentit e Informatikës. Ky sistem rrit ndjeshëm transparencën dhe lehtëson automatizimin për të shërbyer një numër të madh studentësh me punë praktike. C ka është më e rëndësishme ndihmon në zhvillimin e kulturës së punës dhe të dashurisë për profesionin tek studentët në fillimet e studimeve të tyre. Vënia në punë e këtij sistemi u bë i mundur në sajë të punës së palodhur të stafit të departamentit.

Zhvillimi i procesit mësimor në laboratore me grupe të vogla studentësh

posted May 23, 2017, 8:23 AM by Jurgen Muho   [ updated May 23, 2017, 9:19 AM ]


Nëntor 2016

Programi i studimit “Bachelor” në Informatikë dhe “Bachelor” në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri bazë të informatikës dhe disiplinave mbështetëse të saj. Departamenti i Informatikes kete vite akademik mundesoj organizimin e studenteve per kryerjen e procesit mesimor ne laboratore ne grupe jo me shume se 16 studente per grupe. Qellimi kryesor eshte të
nxisë të mësuarit duke inkurajuar punën individuale dhe zbatimin në praktik përtej njohurive që zhvillohen në auditoret e shkollës

1-5 of 5