Personeli akademik

Aktualisht Departamenti i Informatikës përbëhet nga 26 punonjës të brendshëm, prej të cilëve 1 me titullin Profesor,
3 me titullin Profesor i Asociuar, 6 me gradën Doktor dhe 16 me gradën Master i Shkencave.
Punonjësit e jashtëm janë të shumtë.