Dr. Alba Como


Email:  alba.como@fshn.edu.al

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2011 - 2016: Doktoraturë pranë Departamentit të Informatikës 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2010 - 2012: Master i Nivelit të Dytë në “Sisteme Informatike të Avancuara”, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës.

2004 - 2009: Diplomë 5 vjeçare në Informatikë(Titulli Infomatikan), 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Punësimi

Nentor 2010 - në vazhdim: Lektore pranë Departamentit të Informatikës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Mars 2009 – Nentor 2010: Specialist IT, pranë Departamentit të IT, 

Banka Kombëtare Tregtare,

Korrik 2006 – Mars 2009 : Specialist IT, me kohë të pjeshme 

pranë Departamentit të IT, Sektori Operacioneve të Sistemit të Informacionit,

Societe General Bank Albania.


Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “Kontribute në Inteligjencë Artificiale ”. 

Në dy vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare si edhe 

ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore kombëtare 

dhe ndërkombëtare.

Fusha e studimit:

Data mining dhe aplikim praktik i teknikave të Data mining në fushën e Edukimit

Kurset:
 • Bazë të Dhënash 
  • Sisteme të bazave të të dhënave
  • Administrim i bazave të të dhënave 
 • Strukturë të dhënash nën C
 • Sisteme Logjike
 • Informatikë 1 ( Bazë dhe strukturë të dhënash)
 • Analizë Biznesi
 • Plotësime në Informatikë
  • Rrjeta dhe Sisteme Komunikimi
  • Bazë të Dhënash dhe Sisteme Informacioni