Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona


Email: ana.ktona@fshn.edu.al 

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2010 - 2012:  Doktoratë pranë Departamentit të Informatikës, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

2007 - 2009:  Master i Nivelit të Dytë me drejtim Informatikë, 

në Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

1996 - 2001: Diplome e integruar në Informatikë, 

Departamenti i Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Tetor 2006 – aktualisht:          Pedagoge në Departamentin e Informatikës,

 Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranes.

Tetor 2002 - Qershor 2006: Pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave 

të Natyrës pranë Departamentit të Informatikës

Janar 2005 - Tetor 2006:         Përgjegjëse e Sektorit V.A.S & NMS 

në kompaninë e telefonisë celulare AMC

Qershor 2001 - Dhjetor 2004: Administratore e sistemit të 

Pre-Paid në kompaninë e telefonisë celulare AMC


Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “ Kontribute në Inteligjencë Artificiale”.

Gjatë viteve të fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare 

dhe ndërkombetare si edhe ka prezantuar punime në disa 

konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Interesat Kërkimore:

Analizimi i të dhënave me anë të metodave Data Mining për  

zbulimin  e  njohurive,  zhvillimin e modeleve parashikuese, 

gjetjen e modeleve pershkruese në fusha të ndryshme aplikimi real.

Përdorimi i Data Mining për të mbështetur vendimmarrësit në fusha 
të ndryshme ne zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje
Kurset:
Faqe web: http://informatika.fshn.edu.al/personelli/msc-ana-ktona