Dr. Bora BimbariEmailbora.bimbari@fshn.edu.al 

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2011 - 2014: Doktoraturë pranë Departamentit të Informatikës 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2007 - 2009: European Master in Informatics, diplome e dyfishtë 

Master Shkencor, University of Edinburgh, Universita degli Studi di Trento

2001 - 2006 : Titulli Informatikan (5-vjeçar), Fakulteti i Shkencave të Natyrës,

Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Shtator 2010 – aktualisht: Pedagoge në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2009 - Shtator 2010 - Specialist i zhvillimit, Banka Credit Agricole

Shtator 2006 - Shtator 2007: Pedagoge në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Janar 2006 - Shtator 2006: Specialist i zhvillimit të software, Raiffeisen Bank

Korrik 2003 – Shtator 2005: Specialist  i zhvillimit të software, 

EloSoft Consulting sh.p.k

 

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “e-Service providing”

Fushat e interesit shkencor: Modelimi i sistemeve të përpunimit të infomacionit; modelimi dhe simulimi i sistemeve hibride; verifikimi formal i modeleve te sistemeve; algoritmat dhe optimizimi i tyre; inxhinierimi i software ;bioinformatike; biologjia e sistemeve; 
Kurset:
Interesat:
  • Modelimi i Sistemeve
  • Teknologji te Zhvillimit te Software
  • Bioteknologji
  • Data Warehouse, Databaza te medha