MSc. Elda XhumariEmail: elda.xhumari@fshn.edu.al 

Zyra

Godina C, Kati 1 (102C)
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2016 - vazhdim : Student Doktorature pranë Departamentit të Informatikës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


2013 - 2015: Master i Shkencave në programin "Analiza Sasiore e Tregjeve Financiare", pranë Departamentit të Teknologjive të Infomacionit dhe Metodave matematikore në Ekonomi, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Shtetëror i Voronezhit, Rusi.


2013 - 2015: Master i Shkencave në Siguria e Sistemeve të Informacionit,

në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, Universiteti Shtetëror i Voronezhit, Rusi.


2009 - 2013: Bachelor në Sisteme dhe Teknologji Informacioni, Fakulteti i

Shkencave Kompjuterike, Universiteti Shtetëror i Voronezhit, Rusi.


Punësimi

Tetor 2015 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës, 

Fakulteti i Shkencave të NatyrësUniversiteti i Tiranës

 

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “E-Service Providing”


Kurset:
  • Administrim dhe Siguri Sistemesh
  • Rrjetat
  • Aftesi Menaxheriale