Msc. Elson CibakuEmail: elson.cibaku@fshn.edu.al 

Zyra
Godina C, Kati 1
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

EdukimiPunësimi
Aktiviteti kërkimor - shkencor

web:  
Comments