MSc. Eriglen GaniEmail: eriglen.gani@fshn.edu.al 

Zyra

Godina C, Kati 2 (206C)
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2010 - 2012: Master i Shkencave në Informatikë, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2007 - 2010 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i 

Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Prill 2013 – në vazhdim: Pedagog në Departamentin e 

Informatikës, në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, 

Universiteti i Tiranës 

Prill 2011 – Prill 2013: Specialist, pranë Departamentit 

Business Intelligence, Eagle Mobile Sh.a


Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “Sisteme të Avancuara

Informatike”. Në dy vitet e fundit ka publikuar disa 

punime në revista kombëtare dhe ndërkombëtare si edhe 

ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore 

kombëtare dhe ndërkombëtare.

Interesat kërkimore: Sistemet e ofrimit të performancës 

dhe disponibilitetit të lartë, sistemet e analizimit të të 

dhënave të mëdha (big data), teknologjitë Cloud 

Computing.


Kurset:
  • Sisteme Shfrytëzimi
  • Sisteme Interneti
  • Databaza nën Oracle
  • Baza të Dhënash