Dr. Silvana GrecaEmail: silvana.greca@fshn.edu.al 

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departamenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi
2010 - 2014: Doktoraturë, drejtimi Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
2005 - 2008: Shkolla Pas Universitare (SHPU) në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë, Drejtimi Informatikë.
1999 - 2004: Diplomuar në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Punësimi
Tetor 2005 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
2004 - 2005 Specialist IT në kompanisë sh.p.k. “Dimal Telcom”.

Aktiviteti kërkimor - shkencor
Anëtar i grupit mësimor – shkencor “Sistemet e Avancuara te Informacionit ”.
Në tre vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare dhe ndërkombëtare si edhe ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kurset:
 • Databaza nën Oracle
  • Bazë të Dhënash
  • Programim dhe Administrim Oracle
 • Programim e Struktura të Dhënash
  • Gjuha C
  • Strukturë të Dhënash
 • Bazë dhe Strukturë të Dhënash
  • Bazë të Dhënash
  • Strukturë të Dhënash
 • Aplikime Linux
 • Administrim Linux