Provimi i Formimit - Bachelor në Informatikë & TIK

Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
#Për Provimin e Formimit
1Programi i lëndës: Programim e Struktura të dhenash
Vektorë
Matrica
Skedarë
Listat e lidhura
Pemët binare
2Programi i lëndës: ADMINISTRIM DHE SIGURI SISTEMESH
Sherbimet e Active Directorise
Politikat e grupit GPO
Sherbimi DNS , Restore i AD
Siguria ne Aplikacione
Planifikimi për vazhdueshmëri
Kontrolli i aksesit
3Programi i lëndës: Programim i Orientuar Objekt
Klasat dhe enkapsulimi
Trashegimia
Polimorfizmi dhe klasat abstrakte
Perdorimi i Fileve ne C++
Vektoret dhe Matricat ne C++
Bachelor në Informatikë
1Programi i lëndës Strukturë të dhënash nën C për Provimin e Formimit
Vektorë
Matrica
Skedarë
Listat e lidhura
Pemët binare
2Programi i lëndës Java për Provimin e Formimit
Krijimi i klasave dhe përdorimi i tyre.
Modeli i ngjarjeve. Ngjarjet, dëgjuesat dhe burimet e ngjarjeve. Adaptuesit e ngjarjeve.
Implementimi i ngjarjeve në aplete dhe aplikacione grafike.
Alikacionet grafike të ndërtuara me dritare. Paraqitja e informacionit në dritare.
Menaxherët e Paraqitjes: BorderLayout, FlowLayout,GridLayout
Shtimi i komponenteve në dritare ose aplet.
Implementimi i përjashtimeve në java
Krijimi, shkrimi dhe ndryshimi i skedarëve tekst.
3Programi i lëndës Databaza nën Oracle për Provimin e Formimit
Strukturat relacionale dhe tipet e shtrengimeve
Komandat DML
Operatoret ne SQL, renditja dhe grupimi i rezultateve te te dhenave.
Funksionet, procedurat dhe trigerat në SQL.
Pamjet, index-et
Gjenerimi i te dhenave nga dy ose me shume tabela.
4Programi i lëndës Sisteme Operimi për Provimin e Formimit
Strukturat e sistemit të operimit dhe sistemi I/O
Proceset, sinkronizimi i tyre dhe planifikimi i punës së CPU-së.
Kujtesa qendrore dhe ajo virtuale
Sistemi i skedarëve
Comments