Programi I provimit të diplomës për Ciklin e Dytë të Studimeve Master Profesional

Master Profesional në Informatikë Biznesi:

 

1.    Sisteme Raportimi

Konceptet e Datawarehouse

           Datamart

           Sistemet ERP

           Indeksimi

           Particionimi

Data Mining

2.    Programim Mobile

Sistemet e KomunikimitCelular

Metodat e aksesimit FDMA, TDMA, CDMA / GPRS, EDGE, etj.

Ndërtimi i Ndërfaqes së Përdoruesit Kontrollet specifike

          Krijimi dhe përgjigjia ndaj komandave

          Ngjarjet Ndërtimi i Ndërfaqeve të Personalizuara

          Artikujt e personalizuar

          Trashgimnia, komponente bazë

Koncepte Multimediale në pajisjet Mobile

          MMAPI Koncepte Multimediale

          Protokollet dhe menyra e funksionimit

          Optimizimi i përdorimit të burimeve (imazhe, video, audio)

 

 

3.    Sisteme  Informacioni

  Bazat e të dhënave me kapacitet të lartë, Struktura Fizike.
  Performanca ne Bazat e te dhenave , Particionimi i tabelave
  Depozitimi i të dhënave dhe tërheqja e informacionit ( Proceset ETL )
  Backup i te dhenave.Strategjite dhe Skenare

 

     4. e-Commerce 

           Funksionet

            Procedurat

            Trigerat

            Transaksionet

            Konvertimi i te dhenave tabelare ne XML dhe anasjellta.

 

 

Master Profesional në Teknlogji Informacioni dhe Komunikimi:

 

1.    Arkitekture Qendre te Dhenash 

Siguria ne Data Center

Dizenjimi dhe struktura e Data Center

Konsolidimi i Data Center

Disaster Recovery dhe Disponueshmeria e larte

 

    2. Siguria e sistemeve te Informacionit

                Hyrje në sigurinë e informacionit.Koncepte mbi sigurine,modeli i sigurisë CNSS.Komponentet e sistemeve të informacionit

Domosdoshmëria për siguri.Kërcënimet mbi sigurinë ndaj informacionit,tipet kryesore të sulmeve,siguria e zhvillimit të programeve. 

Përgjegjësia dhe kontrolli i aksesit. Teknikat e identifikimi dhe autentifikimit.Metodologjitë,implementimi dhe administrimi i kontrollit të aksesit. të drejtat dhe lejimi për akses

Sulmet dhe monitorimi.Sistemet e gjetjes së ndërhyrjeve(IDS),mjetet e përdorura,metodat e përdorura nga sulmet

Siguria në komunikim dhe masat e përdorura. Rrjetat virtuale private(VPN),përkthimi i adresave të rrjetit (NAT),teknologjite ËAN,siguria email.

Te dhënat dhe ç’ështjet e sigurisë  në aplikacione.Problemet e sigurisë në aplikacione.Bazat e të dhënave  dhe magazinimi i tyre.Ruajtja e informacionit, e të dhënave.Kontrollet në shvillimit e sistemeve.Kodet me qëllim dhe sulmet në aplikacione.

Kriptografia.Bazat e kriptografisë,çelësat kriptografikë simetrike dhe asimetrikë.Infrastruktura me celësa publikë,aplikacionet kriptografikëdhe përdorimi i celësave PKI.Firmat dixhitale.Sulmet kriptografikë.

 

3.Hyrje ne Inteligjence Biznesi 

Cfarë është Inteligjenca e Biznesit

 Përpunimit i transaksioneve kundrejt përpunimit analitik

 Mjetet kryesore të BI 

 Teknikat kryesore të BI 

 Konceptet e Data warehouse-it

 Integrimi i të dhënave dhe proceset ETL  

 Kërkime mbi DË

 Menaxhimi i performancës së biznesit

 

 

4. Sistemet Web 

 

Programimi Client Side - HTML, Tabelat, Format, Javascript, JQuery, DOM

 Programimi Server Side(PHP, MySQL) - Strukturat e Kontrollit, Stringjet, Funksionet, Komunikimi me serverin, Lidhja e PHP me MySQL, Komunikimi asinkron client-server(AJAX, JQuery)

Comments