Master Profesional në "Informatikë Biznesi"

Programi Master Profesional në "Informatikë Biznesi", synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara në profesionin e informatikës, në përgjithësi dhe me fushën e biznesit në vecanti.

Mundësitë e punësimit janë të shumta sidomos në bizneset e vogla ose të mëdha. Punët e mundshme janë administrator rrjeti, krijim intraneti, mirëmbajtje rrjeti, instalime software aplikativë, analistë sistemesh të prirur nga biznesi, ndërtues faqesh webi, webmaster, etj.

Programi mësimor:


VITI 1
Hyrje në Inteligjencë Artificiale
E-commerce
Programim mobile
Sisteme P.Informacionit
Ndërfaqe Përdoruesi
Praktikë Profesionale 
Analizë biznesi
Hyrje në Kriptografi
Manaxhim i Sistemeve të Informacionit
VITI II
Si shkruhet mikroteza
Etike biznesi
Administrim projekti
Sisteme raportimi
Provim Diplome