Master Profesional në "Teknologji Informacioni"


PLANET MESIMORE


Viti I

 Semestri I Kredite
 Sistemet Web 8
 Sisteme perpunimi te
 informacionit
 8
 Ndërfaqe Përdoruesi 5
 Administrim dhe mirembajtje
 serveri
 5


 Semestri II Kredite
 Siguria e sistemeve te
 informacionit
 8
 Arkitekture Qendre te Dhenash 5
 Hyrje ne Inteligjence Biznesi 8
 E-commerce 5
 Provim diplome 8