Master Profesional në "Teknologji Informacioni"

VITI I
Web dizain
Analizë biznesi
Sisteme Përpunimi të Informacionit
Ndërfaqe Përdoruesi
Administrim dhe mirëmbajtje serveri
Siguria e sistemeve të informacionit
Etika dhe aspektet ligjore ne TI
Hyrje në Inteligjencë Biznesi
E-commerce
VITI II
Si shkruhet mikroteza
Aplikime mobile
Manaxhim njohurish
Arkitekturë qendre të dhenash
Provim Diplome


Ĉ
Loreta Leka,
May 15, 2017, 2:48 PM