Master i Shkencave Mesues Informatike Për Arsimin e Mesëm Të Lartë

PLANET MESIMORE


Viti I


 Semestri I  Kredite
 Psikologji Zhvillimi  6
 Vlerësimi dhe Metodat e
 mësimdhënies dhe mendimit
 kritik
 14
 Zhvillim kurrikule  4
 Të nxënët dhe menaxhimi i
 klasës
 6


 Semestri II  Kredite
 Elemente te avancuar te
 programimit dhe algoritmikes
 ne Java
 10
 Sisteme Multimediale  7
 Baza të Dhënash  7
 Praktikë Mësimore  3
 Zgjedhje
 (Programim Mobile)
 3
 Zgjedhje
 (Programim në Desktop)
 3


Viti II


 Semestri I  Kredite
 Programim në Web  7
 Koncepte te avancuar mbi
 rrjetat
 7
 Praktikum  10
 Zgjedhje
 (Progamim OO ne C++)
 6
 Zgjedhje
 (Administrim Sistemi Linux ose
  Windows)
 6
 Zgjedhje
 ( Sistemet e Menaxhimit të
 Informacionit)
 6
 Zgjedhje
 (Elemente të avancuar të
 programimit në C)
 6
 Punim Diplome  30