Master i Shkencave ne "Teknologji Informacioni"

VITI I
Administrim Linux
Analizë sistemesh informacioni
Ndërfaqe përdoruesi e aplikuar
Teknologjitë e Cloud computing
E-commerce
Inteligjencë biznesi
Ekonomiks manaxhimi
Data Wharehouse
Zgjedhje
VITI II
Steganografi
Manaxhim projekti në TI
Arkitekturë e prirur ndaj shërbimit
Mirëmbajtje dhe testim softueri
Zgjedhje
Punim Diplome


Ĉ
Loreta Leka,
May 21, 2017, 7:43 AM
Ĉ
Loreta Leka,
May 21, 2017, 7:52 AM