Master i Shkencave ne "Teknologji Informacioni"

PLANET MESIMORE


Viti I
 
 Semestri I Kredite
 Administrim Linux 7
 Analizë sistemesh informacioni 7
 Ndërfaqe përdoruesi e aplikuar 8
 Teknologjitë e Cloud computing 7


 Semestri II Kredite
 E-commerce 6
 Inteligjencë biznesi 6
 Ekonomiks manaxhimi-statistike 6
 Data Wharehouse 7
 Lëndë me zgjedhje I
 (Manaxhim i sigurisë së
 informacionit)
 6
 Lëndë me zgjedhje I
 (Teknologjitë e stokimit)
 6


Viti II

 Semestri I Kredite
 Steganografi 6
 Manaxhim projekti në TI 6
 Arkitekturë e prirur ndaj
 shërbimit
 6
 Mirëmbajtje dhe testim softueri 6
 Lëndë me zgjedhje II
 (Virtualizimi i sistemeve të
 operimit)
 6
 Lëndë me zgjedhje II
 (Kanalet alternative të
 komunikimit)
 6


  Semestri IIKredite
 Provim Diplome
 30