Informatike

Programi i studimit “Bachelor” në Informatikë ka si mision kryesor t`i përgatisë studentëtme njohuri bazë të informatikës dhe disiplinave mbështetëse të saj. Në përfundim të këtij cikli studentët të jenë të aftë për të ndjekur studime më të thelluara në ciklet e ardhshme të studimit si dhe të punësohen  në pozicione të ndryshme teknike në  njësi prodhimi  dhe menaxhimi sistemesh informatike  në sektorin publik e privat.

Objektivat specifikë të programittë studimit përfshijnë:

 • Përgatitjen e   studentëve në fushat bazë tëinformatikës teorike dhe  tëaplikuar  duke siguruarprogres të mëtejshëm në studimet e tyre.
 • Përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive tëinformatikës në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisënë përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës.
 • Aftësimin e studentëve për të analizuar dhe dizenjuar sisteme informatikenë funksion të fushave të ndryshme të shoqërisë
 • Studentët të fitojnë njohuri bazë dhe të thelluara për një klasë të gjerë të teknikave të zgjidhjes së problemave reale informatike
 • Studentët të fitojnë njohuritë bazë në shkencat kompjuterike rreth gjuhëve të programimit, sistemeve informatike, sistemeve të operimit, bazave të të dhënave etj. 
 • Studentët të fitojnë aftësi për të punuar në një ambient multidisiplinar
 • Studentët të fitojnë aftësi për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet prezantimeve  koncepte teknike. 
 • Studentët që përfundojnë programet e studimit të jenë të aftë të analizojnë, projektojnë, implementojnë një zgjidhje softuerike e orientuar nga objektet për probleme reale.
          Mundësitë e punësimit

   Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë si specialist informatike:

 • Në administratën publike
 • Në kompani implementimi zgjidhjesh informatike
 • Në institucione bankare, telekomunikacioni, mjekësore
 • Në ndërmarrje të ndryshme ekonomike.
PLANET MESIMORE


Viti I

 Semestri I Semestri I Kredite Vjetore
 Bazat e informatikës Introduction to
 computer
 science  
 11 
 Fizikë Physics 10 Vjetore
 Matematikë Mathematics 12 Vjetore
 Struktura të dhenash
 nën C
 Data structure
 in C
 11 Vjetore
 Elektronikë Electronics
 5 
 Edukim Fizik  1 Vjetore

 Semestri II Semestri II Kredite Vjetore
 Fizikë Physics 10 Vjetore
 Matematikë Mathematics 12  Vjetore
 Algjebër Algebra 5 
 Struktura të dhenash
 nën C
 Data structure
 in C
 11 Vjetore
 Anglisht English 5 
 Edukim Fizik  1 Vjetore


Viti II

 Semestri I Semestri I Kredite Vjetore
 Anglisht English 6 Vjetore
 Matematikë e Aplikuar Applied
 mathematics

 11 Vjetore
 Programim Java Java
 Programming

 12 Vjetore
 Sisteme Multimediale Multimedia
 systems

 7 
 Algoritmike nën C++ Algorithms
 in C++

 12 Vjetore
 Org. Komp. & Arkitekturë Computer
 Organization
and Architecture

 6 

 Semestri II Semestri II Kredite Vjetore
 Anglisht English 6 Vjetore
 Matematike e Aplikuar Applied
 mathematics

 11 Vjetore
 Programim Java Java
 Programming

12 Vjetore
 Algoritmike nën C++ Algorithms
 in C++

 12Vjetore 
 Lëndë me zgjedhje I  6 Vjetore

Viti III

 Semestri I Semestri I Kredite Vjetore
 Sisteme operimi Operating
 Systems

 10 Vjetore
 Rrjetat Networks 9 Vjetore
 Databaza nën Oracle Databases in
 oracle
 9 Vjetore
 Sisteme Logjike Logical systems
 5 
 Teori gjuhësh Language
 theory
 5 
 Inxh. Softi dhe
 programim uebi
 Software
 engineering and
 web
 programming
 10 Vjetore

 Semestri II Semestri II Kredite Vjetore
 Sisteme operimi Operating
 Systems
 10 Vjetore
 Rrjetat Networks 9 Vjetore
 Databaza nën Oracle Databases in
 oracle
 9 Vjetore
 Lëndë me zgjedhje II  4 
 Inxh. Softi dhe
 programim uebi
 Software
 engineering and
 web
 programming
 10 Vjetore
 Provim Diplome  8