Informatike

Programi studimit Bachelor në Informatikë synon të pajisë studentët me njohuritë bazë në fushën e informatikës duke venë theksin më shumë në formimin e tyre teorik krahas atij praktik. 

Kjo degë oforn mundësi të shumta punësimi në zbatime të informatikës, instalime software, mirëmbajtje kompjuterash, pastrim nga viruset, mirëmbajtje rrjetash, krijim faqesh webi, administrator rrjetash lokale, webmaster.

Programi studimit Bachelor në Informatikë,  zhvillon lëndët si më poshtë:


Lëndët
Viti I
Bazat e informatikës
Fizikë
Matematikë
Algjebër
Struktura të dhenash nën C
Elektronikë
Anglisht
Viti II
Anglisht
Matematikë e Aplikuar
Programim Java
Sisteme multimediale
Algoritmike nën C++
Organizim kompjuteri & Arkitekturë
Lende me zgjedhje
Viti III
Sisteme operimi
Rrjetat
Databaza nën Oracle
Sisteme Logjike
Teori gjuhësh
Lende me zgjedhje
Inxhenieri Softi dhe Programim Web
Provim Diplome