Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Programi i studimit “Bachelor” në TIK  ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri bazë aplikative  në fushën e  teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si dhe nëdisiplinat mbështetëse, të formojë specialistë me kompetenca  të zgjeruara praktike në fushat e implementimeve të sistemeve informatike si dhe  specialistë  në lidhje me nevojat e teknologjisë së informacionit në  sektorin publik apo  privat.

Objektivat e programittë studimit përfshijnë:

  • Përgatitjen e studentëve me njohuritë bazë mbështetëse teorike në funksion të teknologjisë së informacionit.
  • Njohjen e studentëve me teknologjitë konkrete që përdoren së fundmi në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
  • Njohjen e studentëve me bazat e konceptimit dhe implementimit të harduerëve mbështetës të sistemeve informatike.
  • Aftësimin e studentëve në analizimin kritik të sistemeve të biznesit, me qëllim përmirësimin e tyre me anën e sistemeve të informacionit.
  • Studentët të fitojnë aftësi për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet prezantimeve  koncepte teknike.
  • Përgatitja e studentëve me aftësitë e nevojshme të komunikimit për integrim në skuadra pune në sektorë multidisiplinarë.

      Mundësitë e punësimit

Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë si specialist i teknologjisë së informacionit:

  • Në administratën publike
  • Në kompani implementimi zgjidhjesh informatike 
  • Në institucione bankare, telekomunikacion, shëndetësore, etj.
  • Në ndërmarrje të ndryshme ekonomike
PLANET MESIMORE


Viti I

 Semestri I Semestri I Kredite Vjetore
 Bazat e TI IT Basics
 12 
 Fizikë Physics 6 
 Analizë matematike  Mathematics 6 
 Programim e Struktura
 të dhenash
 Programming and
 data structure
 12 Vjetore
 Anglisht English 5 Vjetore
 Edukim Fizik  1 Vjetore

 Semestri II Semestri II Kredite Vjetore
 Analizë n-përmasore Mathematics 2
 6 
 Algjebër Algebra 6  
 Sisteme logjike  Logical systems
 6 
 Programim e Struktura
 të dhenash
 Programming and
 data structure
 12 Vjetore
 Anglisht English 5 Vjetore
 Edukim Fizik  1 Vjetore


Viti II

 Semestri I Semestri I Kredite Vjetore
 Anglisht English 6 Vjetore
 Programim i Orientuar
 Objekt
 Object oriented
 programming

 6 
 Grafe dhe algoritme Graphs and
 algorithms
 12 
 Baza të dhënash Database12 Vjetore

 Semestri II  Semestri II Kredite Vjetore
 Anglisht English 6 Vjetore
 Baza të dhënash Database 12 Vjetore
 Telekomunikim dhe rrjeta Telecommunication
 and networks
12 
Sisteme shfrytëzimi Operating systems
 6Vjetore 
 Lëndë me zgjedhje I  6 

Viti III

 Semestri I Semestri I Kredite Vjetore
 Teknologji .NET .NET Technology
 7 
 Sisteme interneti Internet systems
 10 Vjetore
 Administrim dhe siguri 
 sistemesh
 System
 administration and
 security
 11 
 Aftësi manaxheriale Managerial
 systems
 10 Vjetore

 Semestri II Semestri II Kredite Vjetore
 Sisteme interneti Internet systems
 10 Vjetore
 Aftësi manaxheriale Managerial
 systems
 10 Vjetore
 Lëndë me zgjedhje II  6 
 Inxhenieri  softi  Software
 engineering
 6 
 Provim Diplome  10