Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Programi i studimit “Bachelor” në TIK  ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri bazë aplikative  në fushën e  teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si dhe nëdisiplinat mbështetëse, të formojë specialistë me kompetenca  të zgjeruara praktike në fushat e implementimeve të sistemeve informatike si dhe  specialistë  në lidhje me nevojat e teknologjisë së informacionit në  sektorin publik apo  privat.

Objektivat e programittë studimit përfshijnë:

  • Përgatitjen e studentëve me njohuritë bazë mbështetëse teorike në funksion të teknologjisë së informacionit.
  • Njohjen e studentëve me teknologjitë konkrete që përdoren së fundmi në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
  • Njohjen e studentëve me bazat e konceptimit dhe implementimit të harduerëve mbështetës të sistemeve informatike.
  • Aftësimin e studentëve në analizimin kritik të sistemeve të biznesit, me qëllim përmirësimin e tyre me anën e sistemeve të informacionit.
  • Studentët të fitojnë aftësi për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet prezantimeve  koncepte teknike.
  • Përgatitja e studentëve me aftësitë e nevojshme të komunikimit për integrim në skuadra pune në sektorë multidisiplinarë.

      Mundësitë e punësimit

Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë si specialist i teknologjisë së informacionit:

  • Në administratën publike
  • Në kompani implementimi zgjidhjesh informatike 
  • Në institucione bankare, telekomunikacion, shëndetësore, etj.
  • Në ndërmarrje të ndryshme ekonomike