Teknologji Informacioni


Programi Bachelor në Teknologji Informacioni, synon të pajisë studentët me njohuritë bazë në fushën e teknologjive të informacionit duke venë theksin më shumë në formimin e tyre praktik krahas atij teorik.

Për studentët, në përfundim të këtij programi, ofrohen mundësi të shumta punësimi në zbatime të informatikës, instalime software, mirëmbajtje kompjuterash, pastrim nga viruset, mirëmbajtje rrjetash, krijim faqesh webi, administrator rrjetash lokale, webmaster.

VITI I
Bazat e TI
Fizikë
Analizë matematike 
Programim e Struktura të dhenash
Analizë n-përmasore
Algjebër
Sisteme logjike 
Anglisht
VITI II
Anglisht
Programim i Orientuar Objekt
Grafe dhe algoritme
Baza të dhënash
Telekomunikim dhe rrjeta
Sisteme shfrytëzimi
Zgjedhje
VITI III
Teknologji dotNet
Sisteme interneti
Administrim dhe siguri sistemesh
Zgjedhje
Inxhenjeri  softi 
Aftësi manaxheriale
Provim  Diplome